Megjelent a 2017. évi rehabilitációs költségtámogatási pályázat

A pályázat célja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatási kapacitás biztosítása.

Ennek keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.

A cél olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatásának keretében a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.

A pályázat szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki

  • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek, vagy
  • az Mmtv. 38. § (3) bekezdés alapján az Mmtv. 25. § alkalmazásában rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni, vagy
  • fogyatékossági támogatásban, vagy
  • vakok személyi járadékában részesül.

A pályázók köre Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, akik a pályázat megjelenésének napján rendelkeznek a Korm. rendelet 5. alcím szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

A támogatott tevékenységek megvalósításának időtartama a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt - 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

Támogatható tevékenységek köre a megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása.
Ettől eltérően a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm. rendelet tartalmazza.
Tartós foglalkoztatás: a Korm. rendelet 1.§ 6. pont 6.2.- 6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.
Tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerő-piacon végez munkát.

A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó alábbi költségek támogathatók:

  • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
  • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességgel összefüggő többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).

Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen kell megállapítani, azonban a jelen pályázat keretei között a megítélt támogatás legalább 60%-át a megváltozott munkavállalók bérköltségére kell fordítani. Egy megváltozott munkaképességű munkavállaló után csak egy munkáltató veheti igénybe a támogatást, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatás hány órában történik.

A támogatás tervezett éves keretösszege a Korm. rendelet 31. § (1) alapján kerül meghatározásra. A Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdése alapján a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében - a Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló kivételével - az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás - a Korm. rendelet 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes - éves keretösszegének

  1. 100 %-a a támogatás időtartamának első évében,
  2. 90 %-a a támogatás időtartamának második évében,
  3. 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.

Azon pályázóknak, amelyekre a Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, szükséges a dokumentációjukban a tranzit foglalkoztatásban részesülő munkavállalókra pályázott kapacitást tovább bontani aszerint, hogy éves átlagban előreláthatólag hány főre vehetik igénybe a 100 %-os, a 90%-os, illetve a 80%-os támogatási szintet. A keretszerződés és a támogatási szerződés a pályázatban benyújtott, majd elfogadott létszámstruktúra alapján kerül megkötésre. Amennyiben a munkáltató év közben tranzitál egy 80% vagy 90%-os támogatásba vont munkavállalót és a helyére felvesz egy degresszivitás szempontjából magasabb mértékű támogatásba vonható munkavállalót, azzal a támogatási szerződés keretében biztosított forrás nem növekszik, így költséget elszámolni csak a korábban fel nem használt, szabad forrás mértékéig tud.

Bővebb/részletes információk

A Hivatal a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét internetes honlapján közzéteszi (http://www.nrszh.kormany.hu). A Hivatal fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a támogatási szerződést kiegészítse, illetve módosítsa.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Tematikus hírek

www.pafi.hu

Hírdetés